off-canvas goes here
Strategie de Dezvoltare Locala

Teritoriul Dobrogea Verde are un grad ridicat de omogenitate şi oferă atât resurse umane, financiare cât şi economice necesare pentru suţinerea Strategiei de Dezvoltare Locală, după cum rezultă din analiza diagnostic.

Dobrogea Verde (teritoriu amplasat în Regiunea de dezvoltare Sud-Est, în partea de sud-est a județului Constanța) este o zonă cu un potenţial mare de dezvoltare agricolă, economică, culturală şi turistică, ceea ce a determinat un grup de șase autorități publice locale, din cinci comune şi un oraş din județul Constanța să dezvolte o Strategie de Dezvoltare Locală prin asocierea într-un Grup de Acțiune Locală, care să contribuie la dezvoltarea și îmbunătățirea  competitivității sectorului agricol, non – agricol, social, al teritoriului. Teritoriul reprezentat de Grupul de Acţiune Locală  Dobrogea Verde are o suprafaţă de  486,42 km², un număr total de locuitori de 32.373 persoane, cu o densitate a populaţiei teritoriului de 66.55 de locuitori/km². Din punct de vedere al amplasării și accesibilității, teritoriul Dobrogea Verde dispune de o poziționare avantajoasă în apropierea Mării Negre, fiind străbătut de numeroase drumuri europene, judeţene şi naţionale. Prin prisma proximității de Marea Neagră, teritoriul beneficiază de o foarte bună reprezentare  a activităților turistice, fapt evidențiat de existența unui număr de 36 de unități turistice, ce oferă o capacitate de cazare de 2144 locuri, ceea ce oferă premisele favorabile dezvoltării turismului. Specificul teritoriului se evidenţiază prin culturi agricole reprezentative (cereale,  plante industriale, plante de nutreț, pomi fructiferi, plantații viticole), creşterea animalelor (păsări, bovine, ovine), suprafața agricolă reprezentând 85,77% (41.721 ha), iar suprafața neagricolă 14,23% (6.921 ha). Cu toate acestea, activitatea agricolă se desfășoară fragmentat, pe terenuri mici, în regim privat, prezentând un randament scăzut datorat lipsei accesului la  noile tehnologii de producție.  La nivelul teritoriului Grupului de Acțiune Locală Dobrogea Verde, se remarcă un procent redus al tinerilor ocupați în agricultură (34,87% din totalul lucrătorilor) iar nivelul de instruire al șefilor de exploatații agricole este deasemenea redus (doar 1,39% dintre aceștia dețin pregătire agricolă completă).

Teritoriul GAL Dobrogea Verde deține o capacitate semnificativă a forţei de muncă, având în vedere că populaţia matură și activă reprezintă 58,61% din totalul populaţiei teritoriului.

Astfel, importanța implementării LEADER în dezvoltarea teritoriului acoperit de parteneriat este dată de aplicarea unor măsuri care să permită redresarea economică a teritoriului şi îmbunătăţirea sectoarelor cu întârzieri în dezvoltare.

Rolul Strategiei de Dezvoltare Locală este de instrument de management utilizat în abordarea problemelor şi oportunităţilor comunității , cu o contribuție esenţială în asigurarea unei dezvoltări teritoriale armonioase.

Având la bază elementele identificate la nivelul teritoriului, Strategia de Dezvoltare Locală, urmărește menținerea populației în teritoriu și îmbunătățirea calității vieții locuitorilor acestuia. Ținând cont de rezultatele evidențiate de analiza SWOT și de caracterul strategic al agriculturii, Strategia de Dezvoltare Locală acordă prioritate dezvoltării sectorului social și agricol. Astfel, aceasta este centrată pe trei priorităţi de dezvoltare rurală și cinci domenii de intervenție, fiecare fiind dezvoltat prin măsuri specifice în domeniul agricol, non-agricol, social, dezvoltare locală. Prin implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală, întocmită în mod participativ, având la bază o abordare de jos în sus specifică dezvoltării teritoriale,  potenţialul teritoriului  va fi utilizat în mod optim în vederea obținerii dezvoltării durabile. Dintre principalele obiective previzionate a fi atinse ca urmare a implementării LEADER  în teritoriu, reținem următoarele:

 • Dezvoltarea teritorială echilibrată.
 • Promovarea utilizării eficiente a resurselor
 • Garantarea unor servicii sociale îmbunătăţite.
 • Consolidarea micilor întrepinzători din teritoriu.
 • Asigurarea calităţii mediului şi a condiţiilor de locuire.

Astfel, Strategia  de dezvoltare locală reflectă nevoile locale şi cerinţele de dezvoltare ale teritoriului şi oferă soluţii concrete pentru creşterea gradului de atractivitate şi competitivitate al teritoriului vizat prin îmbunătăţirea infrastructurii agricole, non-agricole, întărirea coeziunii sociale locale şi încurajarea implicării cetăţenilor în problemele comunităţii.

Implementarea LEADER va oferi o oportunitate fezabilă de dezvoltare a teritoriului şi va sprijini procesul înscrierii acestuia în arealul zonelor cu potenţial din regiunea de Sud-Est.

Grupul de Acțiune Locală Dobrogea Verde intenționează sa dezvolte acțiuni de cooperare prin intermediul sub-masurii 19.3 „Pregatirea si implementarea activităților de cooperare ale Grupului de Actiune Locala”, proiecte ce vor contribui la îndeplinirea obiectivelor din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală.

CAPITOLUL I. PREZENTAREA TERITORIULUI ȘI A POPULAȚIEI ACOPERITE – ANALIZA DIAGNOSTIC

1. Prezentarea teritoriului

1.1. Situare geografică

Grupul de Acțiune Locală Dobrogea Verde face parte din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, fiind situat în partea de sud-est a județului Constanța, în vecinătatea țărmului Mării Negre.

Teritoriul se învecinează în partea de nord cu Eforie Nord, la sud cu Bulgaria, la vest cu Comuna Comana, Comuna Amzacea, Topraisar, la est cu Marea Neagră. Între limitele descrise mai sus, suprafața teritoriului este de 486,42 km2 .

 1. Caracteristici geografice și climatice

Relieful dominant este de podiș, cu altitudine redusă, în cea mai mare parte a teritoriului predomină valorile sub 200 m. Clima se înscrie în caracteristicile generale ale climatului temperat continental, moderat de tranziție, cu influenţe marine, cu o temperaturi medii anuale cuprinse între 10,5º-11,5º C.

Solurile au un grad ridicat de fertilitate naturală care asigură recolte importante. Atât clima cât și structura hidrografică au creat condițiile pentru existența solurilor de tip cernoziom levigat, brun negricios, cu grad mare de afânare și poros, favorabil cultivării cerealelor.

Resursele naturale pe care se bazează potențialul economic al Grupului de Acțiune Locală Dobrogea Verde sunt resurse proprii (terenuri arabile, pășuni, fânețe, produse animaliere și vegetale). În teritoriu se regăsesc importante resurse minerale dintre care pot fi amintite: mineralele feroase, apele mineralizate, materialele de construcții, izvoarele mezotermale, rocile comune și fosfatice.

Dintre cele mai importante unități hidrografice ce se regăsesc la nivelul teritoriului poate fi amintită Marea Neagră. O trăsătură distinctivă a teritoriului este prezența lacurilor naturale marine, fluviatile, fluvio-marine, lagune, lacuri terapeutice cu nămol sapropelic, iazuri și lacuri de agrement. Din analiza caracteristicilor fizico-geografice rezultă faptul că, teritoriul aferent Grupului de Acțiune Locală Dobrogea Verde reprezintă un spațiu omogen, compact, caracterizat prin continuitate geografică.    

 

2. AGRICULTURA

Grupul de Acțiune Locală Dobrogea Verde dispune de un potențial agricol semnificativ, care nu este valorificat suficient astfel încât agricultura să poată deveni un pilon real de susținere a economiei locale. După cum relevă și analiza de mai jos, teritoriul  dispune de premise favorabile pentru realizarea unor activități agricole productive.

2.1. Suprafață agricolă

Conform datelor furnizate de INSSE, la nivelul anului 2014, din suprafața totală a teritoriului, suprafața agricolă reprezenta 85,77% (41.721 ha), iar suprafața neagricolă 14,23% (6.921 ha). Distribuția suprafețelor agricole la nivelul teritoriului prezintă un caracter uniform, pe raza tuturor localităților componente, aceastea având o pondere semnificativă de peste 86% din suprafața totală a fondului funciar.

2.2. Exploatații agricole

Activitățile agricole se desfășoară fragmentat, pe terenuri mici, familiale, în regim privat, cu un randament destul de scăzut din lipsa accesului la noile cunoștințe și tehnologii de producție. Sub aspectul dimensiunilor fizice, exploatațiile agricole preponderente la nivelul teritoriului sunt reprezentate de fermele mici cu o suprafață agricolă sub 5 ha (91,45% din totalul exploatațiilor), în timp ce fermele mari, peste 50 ha au o pondere foarte redusă, de doar 2,87%. Forma predominantă de deținere a exploatațiilor agricole este în proprietate (92,02%), urmată de în arendă (2,93%), în concesiune (0,40%), în parte (1,34%), utilizat cu titlu gratuit (2,20%), alte moduri de deținere (1,10%). Din totalul exploatațiilor agricole existente la nivelul Grupului de Acțiune LocalăDobrogea Verde (3.554 exploatații agricole), doar 3 aveau personalitate juridică (reprezentând 0,32%), conform Recensământului General Agricol 2010, diferența de 99,68% fiind organizate ca exploatații agricole individuale. Cea mai mare parte a suprafeței cultivate este formată din cultura cu cereale (58,35%), dintre care cele mai frecvente fiind grâul comun și grâul spelt, orz și orzoaică, porumbul, orzul și ovăzul, plante industriale (31,41%), plante de nutreț (1,29%), alte culturi (1,58%), , pomi fructiferi (0,51%), plantații viticole ( 0,12%) (conform Recensământul general agricol 2010, Tabelul 9a1. Exploataţii agricole (număr) cu suprafaţa cultivată cu cereale pentru boabe a suprafeţei agricole utilizate, pe localităţi). Agricultura ecologică nu este practicată la nivelul localităților partenere.

2.3. Forța de muncă agricolă

La nivelul teritoriului Grupului de Acțiune Locală Dobrogea Verde, lucrează în agricultură un  număr total de 6.856 persoane, din care 2.391 tineri din grupa de vârstă 15 – 44 ani (34,87% din totalul lucrătorilor), iar diferența de 4.465 persoane cu vârste cuprinse între 45 – 65 ani (65,13%).

2.4. Pregătirea agricolă a administratorilor de ferme

În ceea ce privește nivelul de instruire al șefilor de exploatații agricole de la nivelul teritoriului, analiza întreprinsă a relevat faptul că, doar 1,39% dintre aceștia dețin pregătire agricolă completă, 2,26% având un nivel de pregătire de bază, iar diferența de 96,35% se bazează numai pe experiența practică agricolă.

 

3. ECONOMIA LOCALĂ

Conform datelor furnizate de către Oficiul Național al Registrului Comerțului, la nivelul anului 2014 în localitățile componente ale Grupului de Acțiune Locală Dobrogea Verde erau active din punct de vedere juridic 401 societăți comerciale, care au realizat o cifră de afaceri totală de 338.575.537 lei și au angrenat un număr de 1.386 angajați.

Majoritatea întreprinderilor au ca obiect principal de activitate comerțul (56,86% din totalul firmelor existente), datorită recuperării rapide a investițiilor și a unei experiențe minime necesare pentru organizarea și desfășurarea unei astfel de activități. Un alt sector destul de bine reprezentat este cel al industriei prelucrătoare (19,20% din totalul firmelor), urmat de servicii (18,70% din firme) și agricultură (5,24%). În ceea ce privește participarea principalelor domenii economice la realizarea cifrei de afaceri totale, în anul 2014, pe primul loc s-a situat comerțul (60,41% din cifra de afaceri totală), urmat de agricultură (19,18% din cifra de afaceri totală), servicii (11,58% din cifra de afaceri totală) și industria prelucrătoare (8,83% din cifra de afaceri totală). În cadrul sectorului primar, 49,17% din cifra de afaceri realizată de întreprinderile angrenate în acest sector, este realizată de firmele având ca obiect de activitate creșterea animalelor. Sectorul care a angrenat cea mai multă forță de muncă este reprezentat de industria prelucrătoare (40,26% din numărul mediu total de angajați), secondat de comerț (27,27%), servicii (16,96%) și agricultură (15,51% din numărul mediu total de angajați). Activitatea turistică este bine reprezentată la nivelul teritoriului, fapt evidențiat de existența unui număr de 36 de unități turistice (vile si hoteluri de clasificări diferite). Aceste unități turistice oferă o capacitate de cazare de 2.144 locuri, conform datelor INSSE de la nivelul anului 2015. Datorită situării geografice a teritoriului, cât și a profilului cultural și patrimonial, putem aprecia faptul că teritoriul Dobrogea Verde este caracterizat de un puternic specific turistic. Prin prisma proximității de Marea Neagră, teritoriul Dobrogea Verde deține premisele favorabile dezvoltării produselor turistice (turism balnear, turism de odihnă etc).

 

 

4. INFRASTRUCTURA DE BAZĂ, SOCIALĂ ȘI EDUCAȚIONALĂ

a. Infrastructura rutieră: Pe teritoriul Grupului de Acțiune LocalăDobrogea Verde predomină drumurile comunale și străzile administrate de către unitățile administrativ teritoriale componente. În ceea ce privește situația drumurilor, acestea  înregistreză un nivel scăzut de modernizare, fapt ce aduce repercursiuni asupra dezvoltării activităților productive și a schimburilor comerciale pe raza teritoriului. 

b. Infrastructura de utilități: Alimentarea cu apă potabilă este un indicator al gradului de civilizaţie şi al calității vieţii. În acest sens este oportun de menționat faptul că la nivelul teritoriului lungimea totală a rețelei simple de distribuție a apei potabile este de 211,7 km, conform datelor furnizate de INSSE.

În ceea ce privește cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor din teritoriul Grupului de Acțiune Locală Dobrogea Verde la nivelul anului 2014, aceasta a fost de 1.847 mc. În ceea ce privește sistemul de canalizare, la nivelul teritoriului există un grad redus de acoperire a sistemului de canalizare, lungimea totală a conductelor fiind de 42,7 km, existând localități neracordate la canalizare.

c. Infrastructura socială: În cadrul primăriilor unităților administrativ-teritoriale există compartimente de asistenţă socială acreditate ca servicii sociale pentru identificarea nevoilor sociale, informare şi consiliere cu caracter primar, suport şi asistenţă pentru copii şi familiile aflate în dificultate. Totodată, în teritoriu se regăsește un cămin de bătrâni la Olteni. Cu toate acestea teritoriul Valea Clăniței se confruntă cu lipsa unor servicii de asistenţă socială adecvate.

d. Infrastructura educațională: În teritoriul analizat funcționează un număr total de 17 unități de învățământ, distribuite după cum urmează: 9 grădinițe (7 cu program normal, 1 cu program prelungit și 1 specială sanatoriu), 7 școli gimnaziale (din care 1 specială sanatoriu) și 1 liceu teoretic.

În cadrul unităților de învățământ menționate mai sus, sunt înscriși un număr total de 3.695 copii, din care 831 copii înscriși la grădinițe și 2.864 elevi în cadrul învățământului preuniversitar. În ceea ce privește evoluția populației școlare în cadrul teritoriului pe parcursul ultimilor ani, s-a observat o scădere continuă a numărului de persoane cuprinse în procesul de educare și formare, de la un total de 3.798 copii în anul 2010 la 3.695 persoane la nivelul anului 2014.

e. Infrastructura de sănătate: Serviciile în domeniul sănătăţii sunt asigurate de următoarele unități sanitare: sanatorii balneare - 2, cabinete medicale de medicină general - 6, cabinete medicale de familie - 18, cabinete stomatologice - 15, cabinete medicale de specialitate - 2, societate civilă medical de specialitate - 1, farmacii - 16, puncte farmaceutice - 2, laboratoare medicale - 3 (conform INSSE - Unitati sanitare pe categorii de unitati, forme de proprietate, județe și localități). După cum se poate observa, infrastructura de sănătate este bine reprezentată, existând un număr de 65 de unități sanitare pe întreg teritoriul Grupului de Acțiune Locală Dobrogea Verde.

 

5. PATRIMONIUL DE MEDIU: Teritoriul este situat într-o zonă spectaculoasă din punct de vedere al peisajului geografic, prin prisma accesului direct la Marea Neagră, cât și a existenței lacurilor naturale. Condițiile naturale deosebite, oferite de cadrul hidrologic reprezintă un potenţial de dezvoltare pentru activităţile turistice. În cadrul teritoriului Grupului de Acțiune Locală Dobrogea Verde există următoarele arii incluse în Natura 2000:

6. PATRIMONIUL ARHITECTURAL ȘI CULTURAL
În ceeea ce privește monumentele istorice, pe teritoriul cuprins de grupul de acțiune locală există un număr total de 55 de obiective culturale care se regăsesc în Lista Monumentelor Istorice (Lista monumentelor istorice din România actualizată, anexă la Ordinul Ministrului Culturii, nr. 2.361/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, anul 178 (XXII), Nr. 670 bis, vineri 1 octombrie 2010).Totodată, în teritoriu se remarcă existența unui număr de 55 de situri arheologice, așa cum rezultă din Repertoriul Arheologic Naţional (Ministerul Culturii, Repertoriul Arheologic Naţional - http://ran.cimec.ro/ ). O bogată istorie şi amprentă culturală în viaţa comunităţii o oferă lăcașele de cult din teritoriu, în număr de 11, dintre care 3 aparțin cultului orthodox, 6 cultului musulman și 2 cultului adventist de ziua a șaptea (conform datelor furnizate de Secretariatul de Stat pentru culte – Lăcașuri de cult din România – http://www.culte.gov.ro/lacasuri-de-cult).
Populația acoperită de teritoriu
Conform rezultatelor Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor 2011, populaţia totală a Grupului de Acțiune Locală Dobrogea Verde este de  32.373 locuitori, distribuită în cinci comune și un oraș, reprezentând 4,73% din populația județului Constanța. Densitatea populaţiei la nivelul teritoriului este de 66,55 loc./km² . Ponderea cea mai mare în totalul populaţiei o deţine populaţia matură și activă, putându-se considera că Dobrogea Verde este un teritoriu dominat de populaţie activă. Populaţia matură și activă, cu vârste cuprinse între 20 - 59 ani, reprezintă 58,61% din totalul populaţiei teritoriului (7.245 persoane), populaţia tânără (0 - 19 ani) reprezintă aproximativ 22,33% (18.896 persoane), iar populaţia îmbătrânită și inactivă (peste 60 de ani), 19,06% ( 6.232 persoane). Putem aprecia faptul că teritoriul GAL Dobrogea Verde deține o capacitate semnificativă a forţei de muncă.
În ceea ce privește indicele de îmbătrânire al populaţiei, acesta este de 0,85, fapt ce indică capacitatea comunităţii de a se regenera demografic. În ceea ce privește mișcarea populației, la nivelul teritoriului analizat s-a înregistrat o creștere cu 34% a numărului de persoane care și-au schimbat domiciliul în anul 2014 (596 persoane) față de anul 2011 (444 persoane).
Structura pe sexe a populaţiei teritoriului este una echilibrată, respectiv populaţia masculină este de 16.085, iar cea feminină este de 16.288. Existența unui număr mai mare al populației feminine determină o mai bună natalitate în teritoriu. În ceea ce privește structura etnică a populației, se remarcă faptul că fiecare localitate componentă a teritoriului deține cel puțin o minoritate etnică, după cum urmează:

Analizând structura etnică a populației putem observa că românii reprezintă populaţia majoritară, pe actualul teritoriu al Grupului de Acțiune Locală Dobrogea Verde, aceştia fiind în număr de 27.750 locuitori. Cu toate acestea, la nivelul teritoriului există o varietate de minorități etnice, numărând 2.786 de persoane. La sfârşitul anului 2015, numărul de şomeri de la nivelul Grupului de Acțiune Locală Dobrogea Verde a fost de 472 persoane, reprezentând 4,33% din numărul de șomeri înregistrați la nivelul județului Constanța și 0,68% din șomerii înregistrați la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est. Teritoriul este definit de un grad al sarăcie redus fapt susținut de prezența unei singure comune în lista UAT a zonelor sărace, după cum reiese din următorul tabel:

CAPITOLUL II: COMPONENȚA PARTENERIATULUI

2.1. Componența parteneriatului
Grupul de Acțiune Locală Dobrogea Verde este format din 6 autorități publice locale din județul Constanța (Oraș Techirghiol, Comuna Pecineaga, Comuna Albești, Comuna Limanu, Comuna Tuzla, Comuna 23 August), 16 operatori economici cu sediul social sau puncte de lucru în cadrul teritoriului și o entitate ce reprezintă societatea civilă din cadrul teritoriului. Procentele de reprezentare ale sectoarelor de interes în cadrul parteneriatului sunt următoarele: 26,09% ponderea partenerilor publici, 69,56% ponderea sectorului privat și 4,35% reprezentanții societății civile (cu respectarea criteriului de eligibilitate a parteneriatului acesta fiind constituit din peste 51% (73,91%) reprezentanți ai mediului privat și ai societății civile). După cum rezultă din cele reținute mai sus, parteneriatul este caracterizat de plusvaloare întrucât are la bază mobilizarea unor actori diverși din sectoarele de interes (public, privat și societatea civilă). 
De asemenea, parteneriatul este echilibrat, nefiind dominat de un singur grup de interese, fiecare sector având o reprezentare semnificativă la nivelul asocierii. Analiza componenței parteneriatului relevă îndeplinirea criteriului de selecție 2.1., ponderea partenerilor privați și ai reprezentanților societății civile depășind 65% din membri (73,91%).
În cadrul parteneriatului există o formă asociativă, recunoscută conform legislației în vigoare, Asociația Crescătorilor de Ovine și Caprine Arsă Constanța, cu sediul în teritoriul Grupul de Acțiune Locală Dobrogea Verde (comuna Albești), constituită juridic anterior lansării apelului de selecție (06.01.2009), cu activități într-un domeniu relevant pentru teritoriu, respectiv agricultura. Conform statutului asociației, aceasta are ca scop „(…) Garantarea practicării raționale a creșterii ovinelor și caprinelor și îmbunătățirea condițiilor de valorificare a animalelor și a produselor rezultate din creșterea și sacrificarea acestora .” 
Analiza diagnostic realizată la nivelul teritoriului a relevat faptul că, localitățile componente au un potențial agricol ridicat, determinat de ponderea mare a suprafețelor agricole și de caracteristicile geografice și de mediu. De asemenea, agricultura reprezintă unul dintre sectoarele economice dezvoltate în cadrul teritoriului, societațile agrenate în această activitate generând a doua cea mai mare cifră de afaceri în anul 2014. În cadrul sectorului primar de la nivelul teritoriului, 49,17% din cifra de afaceri realizată de întreprinderile angrenate în acest sector, este realizată de firmele având ca obiect de activitate creșterea animalelor. Astfel, parteneriatul cuprinde o formă asociativă într-un domeniu relevant pentru teritoriu, ceea ce conduce la îndeplinirea criteriului de selecție 2.6.
2.2. Interesul și implicarea partenerilor în dezvoltarea teritoriului
2.2.1. Sectorul public prin ansamblul activităților desfășurate în mod curent urmărește obținerea prosperității economice și a bunăstării sociale prin crearea unui mediu favorabil de afaceri, concomitent cu integrarea în comunitate a grupurilor vulnerabile și promovarea unei atitudini dinamice și pozitive față de problemele dezvoltării teritoriului.
Partenerii din sectorul public își dovedesc interesul și implicarea în dezvoltarea teritoriului, prin inițierea și coordonarea de proiecte de dezvoltare a infrastructurii locale (rutieră, de utilități, socială, sanitară, educațională etc). Prin dezvoltarea infrastructurii locale va crește atractivitatea teritoriului ce va conduce la dezvoltarea operatorilor economici existenți și la atragerea de noi investitori, ceea ce va determina o creștere a venturilor la bugetele locale, putându-se astfel asigura o dezvoltare sustenabilă, pe termen lung prin continuarea sau multiplicarea proiectelor inițiate. 
Prin prisma influenței majorare pe care o dețin reprezentanții sectorului public, în calitate de factori decizionali, aceștia alocă fonduri din bugetele locale necesare susținerii proiectelor din cadrul strategiei de dezvoltare locală de la nivelul teritoriului.  
Astfel, partenerii din sectorul public sunt direct interesați și implicați în dezvoltarea teritoriului, prin prisma îmbunătățirii infrastructurii publice ca urmare a realizării de investiții capabile să satisfacă nevoile generale ale comunității, în condiţii de eficienţă economică.
2.2.2. Sectorul privat se implică în dezvoltarea teritoriului prin activitatea economică derulată, respectiv prin prisma contribuției acestora la creşterea economică teritorială şi prin generarea de locuri de muncă. Prin activitățile economice derulate, aceștia creează resurse materiale pentru comunitate menite a îmbunătăţi calitatea vieţii întregii comunități.
În ceea ce privește implicarea în dezvoltarea teritoriului, aceasta se traduce prin nevoia acestora de a-și dezvolta afacerile proprii prin derularea de proiecte cu finanțare europeană prin intermediul grupului de acțiune locală. Sectorul privat va asigura sustenabilitatea și cofinanțarea din fonduri private a proiectelor. 
Interesul și implicarea reprezentanților sectorului privat rezultă și din faptul că, majoritatea acestora desfășoară activități în domeniile relevante pentru teritoriu (industria prelucrătoare, agricultură, turism, comerț, servicii), oferind astfel, în etapa de planificare, inputurile necesare identificării necesităților aferente sectoarele de activitate, iar în etapa de implementare a strategiei se vor implica în identificarea și dezvoltarea de idei de proiecte. 
De asemenea, operatorii economici sunt direct interesați de dezvoltarea durabilă a teritoriului pentru a se crea cadrul favorabil desfășurării activităților economice curente și viitoare. Astfel, activitatea lor economică poate fi influențată pozitiv de existența unei infrastructuri moderne, a forței de muncă locale calificată corespunzător.
2.2.3. Societatea civilă, prin însăși natura sa, are ca obiective principale sprijinirea și promovarea intereselor societății și susținerea dezvoltării comunităților locale.
Societatea civilă joacă un rol important în mobilizarea membrilor comunității locale și în sporirea dialogului dintre cetățeni, comunități, autoritățile locale, în sensul identificării și elaborării unor posibile proiecte, stimularea potențialilor beneficiari și asistarea celor cu idei de proiecte locale ca să le transforme în proiecte eligibile spre finanțare în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală. În acest sens, de menționat este faptul că Asociația Crescătorilor de Ovine și Caprine Arsă Constanța desfășoară activități de consiliere, promovare a intereselor membrilor săi,  stipulate în mod expres și în cadrul statutului, după cum urmează: „acordarea de asistență membrilor asociați în domeniul economic, managerial, social, tehnic, financiar și juridic.”
Având în vedere caracterul omogen al teritoriului ce determină existența unor probleme comune pentru toate localitățile componente, toți partenerii manifestă un interes crescut în depunerea de eforturi concertate în vederea găsirii de soluții pentru dezvoltarea durabilă a teritoriului. 
Prin crearea capacității locale se va intensifica dezvoltarea locală, mobilizarea resurselor locale și dezvoltarea de rețele care permit diseminarea informațiilor și o abordare integrată în vederea tratării aspectelor economice și sociale complexe.

CAPITOLUL III. ANALIZA SWOT

TERITORIUL

POPULAȚIA

ACTIVITATE ECONOMICĂ

INFRASTRUCTURĂ

ORGANIZAREA INSTITUȚIONALĂ ȘI SOCIALĂ

Capitolul IV. Obiective, priorități și domenii de intervenție
Prin consultări între toți partenerii (publici, privați, ONG) din teritoriul Dobrogea Verde și pe baza analizei diagnostic (prezentarea teritoriului, analiza SWOT) s-au stabilit principalele măsuri, ce asigură îndeplinirea nevoilor identificate în teritoriu. În această etapă au fost implicați toți actorii cheie din teritoriu. Ca urmare a întâlnirilor cu actorii cheie din teritoriu a fost elaborată viziunea de viitor a teritoriului: Valorificarea resurselor naturale, umane şi financiare existente în teritoriu în vederea asigurării bunăstării locuitorilor. 
Pe termen lung, Grupul de Acțiune Locală Dobrogea Verde își propune atingerea următoarelor obiective: 

 1. Dezvoltarea teritorială echilibrată
 2. Promovarea utilizării eficiente a resurselor
 3. Garantarea unor servicii sociale îmbunătăţite 
 4. Consolidarea micilor întreprinzători din teritoriu
 5. Asigurarea calităţii mediului şi a condiţiilor de locuire. 

Măsurile au fost construite pe baza analizei diagnostic, a problemelor identificate și a obiectivelor și priorităților de dezvoltare. Fiecare măsură are ca obiectiv utilizarea eficientă a resurselor furnizate de cadrul natural, crearea de surse de venit viabile, consolidarea identității teritoriale, creșterea economică teritorială. Măsurile propuse sunt redate în  tabelul de mai jos, ce redă schematic logica intervenției în programare:

Tabel: Obiective, priorități, domenii de intervenție, măsuri, indicatori de rezultat
Având în vedere faptul că Strategia de Dezvoltare Locală propune măsuri de infrastructură socială, aceastea vor fi lansate cu prioritate. Dacă va interveni situația în care în urma lansării unui apel de selecție, să nu se depună proiecte, atunci Grupul de Acțiune Locală va putea accesa acea măsură, în calitate de beneficiar. Logica intervenției fi monitorizată prin intermediul indicatorilor de monitorizare specifici domeniilor de intervenție, redați mai jos:

Caracterul integrat al Strategiei de Dezvoltare Locală este reflectat în accentul pus pe dezvoltarea teritoriului, prin corelarea unui cumul de măsuri diverse ce au drept scop atingerea dezvoltării.
Caracterul inovator al Strategiei de Dezvoltare Locală constă în faptul că obiectivele propuse sunt realizabile, prin intermediul unor mijloace materiale și financiare bine definite, având la baza în primul rând echipa Grupului de Acțiune Locală, cât și un plan bine definit perioada de programare 2014-2020. Astfel caracterul inovator este redat de măsurile propuse, prin capacitatea acestora de a difuza soluții inovatoare în plan tehnologic, cât și în ceea ce privește transferul de cunoștințe, metode și practice agricole inovatoare.

CAPITOLUL V. Fisa Masurii

 1. Fisa masurii M1
 2. Fisa masurii M2.1
 3. Fisa masurii M2.2
 4. Fisa masurii M3.1
 5. Fisa masurii M3.2
 6. Fisa masurii M3.3
 7. Fisa masurii M3.4
CAPITOLUL VI.DESCRIEREA COMPLEMENTARITĂȚII ȘI/SAU CONTRIBUȚIEI LA OBIECTIVELE ALTOR STRATEGII RELEVANTE
(NAȚIONALE, SECTORIALE, REGIONALE, JUDEȚENE ETC.)
 
Prin intermediul obiectivelor, priorităţilor, domeniilor de intervenție şi măsurilor stabilite, SDL a Grupului de Acțiune Locală Dobrogea Verde asigură corespondenţa cu alte strategii:


În urma analizei efectuate s-a identificat existența Grupului Local Dobrogea Sud (FLAG), ce se suprapune cu teritoriul Dobrogea Verde. Chiar dacă aceste două strategii se suprapun, acestea pot coexista în același spațiu prin prisma complementarității celor două, rezulată din măsurile adiacente propuse. Astfel, dacă strategia Doborgea Verde propune măsuri ce vizează dezvoltarea sectoarelor agricol, non-agricol, social, local, strategia FLAG Dobrogea Sud propune măsuri de tipul  valorificare a produselor și activităților pescărești.  Mecanismele de coordonare în ceea ce privește elaborarea și implementarea strategiei de dezvoltare locală, proceduri operaționale: Prin derularea procedurii de implementare, FLAG Dobrogea Sud se asigură că implementarea proiectelor se încadrează în graficul stabilit şi că informaţiile din sistemul de monitorizare sunt corecte şi se ating obiectivele proiectelor. Aceasta realizează activități de monitorizare atât pe perioada de implementării proiectelor cât și în perioada ex-post a proiectelor.Managerul FLAG întocmeşte anual planul de monitorizare care este aprobat de către preşedintele FLAG. Detalii legate de funcționarea parteneriatului: FLAG Dobrogea Sud, este o organizaţie cu statut juridic – organizatie non-guvernamentala conform OG nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii - actualizata la 19.12.2008, compusă din reprezentanţii tuturor partenerilor relevanţi pentru zona pescărească din sectoarele public, privat şi al societăţii civile. Ariile de intervenție acoperite: Flag Dobrogea Sud vizează atingerea următoarelor priorități Creşterea competitivităţii sectorului piscicol din zona pescareasca Dobrogea Sud; Conservarea si valorificarea patrimoniului natural si cultural al zonei pescaresti Dobrogea Sud; Reconstructia identitatii locale si a capitalului social al zonei pescaresti Dobrogea Sud.

CAPITOLUL VII. DESCRIEREA PLANULUI DE ACȚIUNE(tot la strategie trec)
 
7.1. Calendarul estimativ de activități: La întocmirea calendarului s-a avut în vedere că un an calendaristic are 4 trimestre. Planificarea s-a realizat începând cu semestrul al doilea (luna 8-12) din anul 2016, în conformitate cu estimările pentru semnarea contractelor de finanțare pentru măsura 19.2 și se încheie în anul 2023, semestrul al doilea (luna 6-12).

7.2. Personalul responsabil pentru implementarea acțiunilor: Selecția și angajarea echipei de implementare a Strategie de Dezvoltare Locală-Președinte GAL împreună cu Comitetul Director; Realizarea Planului de Gestionare, Monitorizare, Evaluare și Control SDL-Manager GAL și echipa de experți angajați; Întocmirea și publicarea Procedurilor și criteriilor de selecție        -Manager GAL și echipa de experți angajați; Accesarea avansului aferent cheltuielilor de funcționare           -Manager GAL și echipa de experți angajați; Realizarea achizițiilor necesare în GAL (mijloc de deplasare, echipamente de birou, birotică etc.)-Manager GAL și echipa de experți angajați; Realizarea activităților de instruire a angajaților-Manager GAL/ Echipă externalizată; Realizarea animării teritoriului-Manager GAL și echipa de experți/ Echipă externalizată; Realizarea Ghidurilor solicitantului-Manager GAL și echipa de experți angajați; Lansarea primului apel de selecție ce cuprinde măsurile de integrarea a minorităților, infrastructură socială și infrastructură broadband și selecția proiectelor - Manager GAL și echipa de experți/ experți externalizați/ comitetul de selecție; Predarea dosarelor primului apel de selecție la CRFIR/OJFIR și semnarea contractelor de finanțare-Manager GAL, echipa de experți angajați; Lansarea celui de-al doilea Apel de selecție -Manager GAL și echipa de experți/ experți externalizați/ comitetul de selecție; Predarea dosarelor celui de-al doilea apel de selecție la CRFIR /OJFIR și semnarea contractelor de finanțare-Manager GAL și echipa de experți angajați; Monitorizare implementare proiecte finanțate prin  GAL primul apel-Manager GAL și echipa de experți; Lansarea celui de-al treilea apel de selecție- Manager GAL și echipa de experți/ experți externalizați/ comitetul de selecție; Predarea dosarelor celui de-al treilea apel de selecție la CRFIR /OJFIR și semnarea contractelor de finanțare-Manager GAL și echipa de experți; Monitorizare implementare proiecte finanțate prin  GAL al treilea apel-Manager GAL și echipa de experți; Lansarea celui de-al patrulea apel de selecție-Manager GAL și echipa de experți/ experți externalizați/ comitetul de selecție; Predarea dosarelor celui de-al patrulea apel de selecție la CRFIR /OJFIR și semnarea contractelor de finanțare-           Manager GAL și echipa de experți; Monitorizare implementare proiecte finanțate prin  GAL al patrulea apel-Manager GAL și echipa de experți; Monitorizare post implementare proiecte finanțate și implementate prin GAL-Manager GAL și expert angajat; Întocmirea cererilor de plată, dosarelor de achiziții aferente costurilor de funcționare și animare - Manager GAL și expert; Gestionare, Monitorizare, Evaluare și Control SDL - Manager GAL și expert monitorizare.
7.3.Resursele financiare și materiale necesare implementării SDL: Grupul de Acțiune Locală Dobrogea Verde  este constituit juridic și are în inventarul Asociației toată logistica necesară desfășurării activității angajaților, respectiv echipamente IT, mobilier și spațiu în suprafață de 45,82 mp, conform contractului de comodat nr.11670/20.10.2015, încheiat între Orașul Techirghiol și Asociația Grupul de Acțiune locală Dobrogea. Resursele financiare și materiale necesare derularii activităților de implementare a Strategiei de Dezvoltare Locală 2016-2020 sunt: Cheltuieli cu personalul; Cheltuieli pentru servicii de consultanță tehnică; Cheltuieli pentru consumabile necesare funcționării GAL; Cheltuieli pentru comunicare, transport și utilități; Costuri de audit; Costuri legate de monitorizarea și evaluarea implementării strategiei; Cheltuieli de participare la activitățile rețelei naționale și Rețelei Europene de Dezvoltare Rurală; Cheltuieli cu achiziția unui mijloc de transport și cheltuielile aferente de utilizarea, întreținerea și asigurarea acestuia, precum și alte cheltuieli conexe; Instruirea /și sau desvoltarea competențelor angajaților GAL privind implementarea SDL; Instruirea liderilor locali din teritoriul GAL privind implementarea SDL prin seminarii și grupuri de lucru; Cheltuieli pentru animare. În vederea  asigurarării resurselor necesare derulării activităților de implementare a Strategiei de Dezvoltare Locală se vor accesa următoarele surse de finanțare: Sprijinul pentru cheltuielile de funcționare și animare Masura 19.4. În cadrul acestei măsuri se va accesa avansul acordat pentru începerea activităților. După accesarea avansului și efectuarea primelor achiziții pe proiect dar și după efectuarea plății salariilor se vor depune cereri de plată urmând ca primirea avansului să aibă rolul de a asigura cash-flow-ul cheltuielilor eligibile de funcționare și animare; Proiectele de cooperare depuse și accesate de GAL vor fi finațate de către AFIR, cash-flow fiind asigurat dintr-un credit bancar; Costurile de finanțare ocazionate de credit vor fi suportate din disponibilul de bani format din cotizațiile strânse la GAL; Proiectele de infrastructură socială vor fi finanțate în întregime din proiectul european. În cazul în care, intensitatea sprijinului va fi mai mică de 100%, GAL-ul se angajează ca din surse proprii să suporte partea de cofinanțare, cash flow fiind asigurat de accesarea unui credit bancar.  Costurile de finanțare ocazionate de credit vor fi suportate din banii de cotizații; Cheltuielile neeligibile vor fi asigurate din cotizațiile plătite de mebrii GAL anual; Stabilirea acestor cotizații se va face în cadrul Adunărilor Generale ale Asociaților pe baza rapoartelor elaborate de Managerul GAL împreună cu echipa de experți angajați. Anual  mangerul GAL va elabora o estimare a chetuielilor neeligibile previzionate pentru anul în curs. Aceste cheltuieli vor fi asigurate și din alte surse de finanțare precum: 2 % de la persoane fizice și juridice, donații, sponsorizări. Aceste surse alternative de finanțare vor cădea în sarcina responsabilului financiar angajat al GAL; Chetuielile cu angajații dupa expirarea perioadei de finanțare vor fi asigurate din  sursele proprii ex. cotizații, 2%, sponsorizări, donații sau accesarea unor finanțări din cadrul programelor cu finanțare europeană pentru resurse umane.
CAPITOLUL VIII. DESCRIEREA PROCESULUI DE IMPLICARE A COMUNITĂȚILOR LOCALE ÎN ELABORAREA STRATEGIEI
 
În vederea elaborării Strategiei de Dezvoltare Locală, s-a impus derularea de activităţi de consultare publică ce au constat în activități de animare și întâlniri cu partenerii ce au fost realizate cu scopul de a implica comunitatea în elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală. Procesul de realizare a Strategiei de Dezvoltare Locală a fost unul  participativ, prin animarea și consultarea actorilor reprezentativi din teritoriul Grupului de Acțiune Locală Dobrogea Verde . În paralel cu activitățile de animare și consultare au fost derulate operațiuni de informare și consultanță în ceea ce privește Ghidul solicitantului pentru participarea la Selecția Strategiilor de dezvoltare locală.
Implicarea comunității în elaborarea strategiei s-a realizat în două etape:

Sesiunile de animare în fiecare UAT dar si întâlnirile partenerilor au fost realizate în urmatoarele localități:
În etapa de animare și elaborare a Strategiei de Dezvoltare Locală s-a asigurat promovarea egalității dintre bărbați și femei și a integrării de gen, și s-a avut în vedere prevenirea oricărei discriminări pe criterii de sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală.
În vederea aplicării principiului egalității dintre bărbați și femei și a integrării de gen, s-a permis accesul la activitățile de animare și la întâlnirile partenerilor, a tuturor persoanelor ce și-au arătat interesul de a participa, în acest sens afișându-se anunțuri în locurile principale de acces în cadrul primăriilor localităților.
Totodată s-a avut în vedere prevenirea oricărei discriminări pe criterii de sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexual. Astfel încât sondarea opiniei cu privire la problemele teritoriului s-a realizat la nivelul întregului teritoriu, aleatoriu în rândul comunității, fiind încurajate toate categoriile să-și exprime părerea prin intermediul chestionarului pus la dispoziție.
 
CAPITOLUL IX. ORGANIZAREA VIITORULUI GAL
DESCRIEREA MECANISMELOR DE GESTIONARE, MONITORIZARE, EVALUARE ȘI CONTROL A STRATEGIEI
(aici pun la prezentarea echipei gal)
9.1. Funcțiile administrative pentru implementarea SDL: Funcțiile administrative pentru implementarea SDL sunt repartizate experților conform Anexei 8 și includ în principal: pregătirea și publicarea apelurilor de selecție, în conformitate cu SDL; animarea teritoriului; analiza, evaluarea și selecția proiectelor; monitorizarea și evaluarea implementării strategiei; verificarea conformității cererilor de plată pentru proiectele selectate (cu excepția situațiilor în care GAL este beneficiar); monitorizarea proiectelor contractate; întocmirea cererilor de plată, dosarelor de achiziții aferente costurilor de funcționare și animare; aspecte specifice domeniilor: financiar, contabilitate, resurse umane etc.
MANAGER GAL(Stelian Gima) este personă angajată în conformitate cu fișa postului. Managerul GAL este persoana specializată în implementarea proiectelor cu finanțare europeană. Prin atribuțiile postului descrise în Anexa nr. 8 din prezenta Strategie de Dezvoltare Locală, Managerul GAL este persoana responsabilă de implementarea cu succes a SDL. El are în subordine experții pe monitorizare și evaluare, responsabilul financiar dar și echipele de experți externalizate. În ceea ce privește raporturile de subordonare Managerul GAL lucrează direct cu Președintele GAL căruia îi raportează stadiul implementării SDL.
RESPONSABILUL FINANCIAR(Leana Tudor) lucrează sub directa coordonarea a Managerului GAL. Atribuțiile sale sunt descrise pe larg în Anexa nr 8 din prezenta strategie.
RESPONSABILUL EVALUARE(Adrian Manole) va fi anagajat pe perioada implementării și are, în principal, rolul de a efectua evaluarea conformității și eligibilității proiectelor depuse la GAL. Atribuțiile sale complete sunt descrise în Anexa nr 8 din prezenta strategie.
RESPONSABILUL MONITORIZARE(Alexandru Constantin-Cîrstea) va fi angajat pe perioada implementării și are, în principal rolul de a realiza monitorizarea implementării proiectelor depuse și finanțate în cadrul SDL. Atribuțiile sale complete sunt descrise în Anexa nr 8 din prezenta strategie.
EXPERȚII EXTERNALIZAȚI vor fi cooptați, în funcție de necesități, având atribuții de ofițer 2 atât la monitorizare cat și la evaluare.  Activitățile realizate de către experții externalizați vor fi exclusiv pe partea de evaluare și monitorizare îndeplinind cerința de verificare “patru ochi” pentru fiecare proiect și cerere de plată. De asemenea se va apela la expert externalizat în domeniul juridic. Motivele externalizării sunt: responsabilii angajați in GAL au și alte atribuții pe lângă cele de evaluare și monitorizare așa cum reiese din Anexa nr 8 din SDL. Pentru acest motiv au nevoie de ajutor suplimentar pentru realizarea tuturor atribuțiilor definite în fișa postului; Experții externalizați asigură principiile neutralității, al independenței, a specializării și cel privitor la “patru ochi”; Lucrul în echipă împreună cu experții angajați și experți externalizați duce la o mai eficientă verificare întrucât sunt echipe diferite ce lucrează alternativ și separat pe aceleași spețe.
Organigrama echipei de implementare a strategiei de dezvoltare locală este redată mai jos:
9.2. Mecanisme de gestionare, monitorizare, evaluare și control a Strategiei de Dezvoltare Locală:
În conformitate cu art 75 din Regulamentul Consiliului (CE) nr.1698/2005, Grupul de Acțiune Locală Dobrogea Verde va fi direct responsabil de implementarea Strategiei într-o manieră eficientă, efectivă și corectă. În acest sens se propune realizarea unei scheme de gestionare, monitorizare, evaluare și control, capabilă să contracareze și să elimine eventualele probleme intervenite pe perioada de implementare a strategiei, ce va consta în: eliminarea riscurilor de implementare a proiectelor prin identificarea problemelor; derularea zilnică de activități de gestionare a proiectelor; monitorizarea prin întocmirea de rapoarte cu privire la stadiul de implementare . Principalul responsabil pentru implementarea cu succes a Strategiei de Dezvoltare Locală este Managerul de GAL împreună cu echipa sa de experți angajați și externalizați. Mecanismul de gestionare, monitorizare, evaluare și control al SDL va fi reprezentat printr-un Plan oficial întocmit de Echipa de implementare și aprobat de Consiliul Director. Acest Plan de gestionare, monitorizare, evaluare și control al SDL va fi întocmit conform următoarelor activități:
Gestionarea implementării Strategiei de dezvoltare locală: Pentru gestionarea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală Managerul GAL are la dispoziție echipa de angajați cu care va organiza săptămânal ședințe organizatorice în care se vor discuta problemele curente ale implementării SDL. În cadrul acestor ședințe se vor identifica provocările aparute și soluțiile aferente acestor provocări. În ipoteza în care Mangerul GAL, împreună cu echipa, nu reușește să identifice soluțiile necesare, va apela la sprijinul Președintelui de GAL care convocând Adunarea Generală a Asociaților și Comitetul Director va identifica măsurile ce se impun.
Monitorizarea implementării Strategiei de dezvoltare locală: Monitorizarea reprezintă mecanismul  prin care se urmărește gestionarea financiară a implementării strategiei de dezvoltare locală, prin structurarea datelor cu privire la activitățile desfășurate. În cadrul etapei de monitorizare se va avea în vedere colectarea informațiilor cu privire la activitățile strategiei, modul în care resursele alocate și-au atins ținta, acțiunile întrerpinse în vederea atingerii obiectivelor propuse cât și rezultatele obținute la nivelul fiecărei măsuri. Prin monitorizare se vor urmări şi se vor înregistra informaţiile în scopul asigurării controlului de calitate al implementării strategiei. Activitatea de monitorizare  va fi  realizată la nivelul departamentului de monitorizare de către personal specializat, selectat ca număr în funcţie de numărul proiectelor ce vor fi implementate. Monitorizarea implementării Strategiei de dezvoltare locală se va concretiza efectiv în parcurgerea pașilor următori:
 1. urmărirea  continuă a  stadiului de realizare a obiectivelor specifice ale strategiei;
 2. sintetizarea rezultatelor obținute ca urmare a implementării măsurilor;
 3. întocmirea de propuneri menite a  îmbunătăți impactul strategiei.
Mai exact, monitorizarea contribuie la îmbunătățirea procesului de implementare a măsurilor strategiei de dezvoltare locală prin urmărirea obiectivelor propuse, identificarea  eventualelor abateri și corectarea acestora. Monitorizarea este mecanismul eficient de  identificare și anticipare a eventualelor probleme ce pot interveni. Astfel, monitorizarea va asigura implementarea efectivă şi la timp a proiectelor, gestionarea eficace a resurselor proiectului şi evaluarea rezultatelor acestuia.
Monitorizarea Strategiei de Dezvoltare Locală se va face pe baza rapoartelor angajaților și a experților externalizații. Rapoartele vor fi completate de Rapoartele de selecție finale aferente fiecarui apel dar și de Rapoartele de progres ce vor fi depuse trimestrial la OJFIR. După finalizarea contractării proiectelor din cadrul GAL monitorizarea implementării va continua prin intermediul responsabilului monitorizare ce va primi periodic raportări din partea Managerilor fiecărui proiect dar și din partea consultanților acestor proiecte și a beneficiarilor. Aceste raportări vor fi centralizate și discutate în cadrul ședințelor săptămânale ale echipei de experți.
Evaluarea Strategiei de dezvoltare locală: Evaluarea SDL precum și a stadiului implementării acestea se va face în cadrul ședințelor organizatorice la nivelul GAL pe baza rapoartelor menționate. Evaluarea se va face pe baza indicatorilor trecuți în prezenta Strategie de Dezvoltare Locală. Aceste sedințe vor concluziona daca realizarea indicatorilor înregistrează întârzieri și care sunt măsurile necesare realizării acestora.  Evaluarea va permite aprecierea activităţilor și a rezultatelor implementării Strategiei, ca urmare a  informaţiilor obţinute pe parcursul monitorizării. Se va avea în vedere realizarea unei analize a modului de implementare a strategiei, mai exact a eficienței măsurilor și a gradului de atingere a obiectivelor stabilite.
Controlul Strategiei de dezvoltare locală: Activitatea de control a implementării SDL revine exclusiv Managerului GAL care, împreună cu echipa sa va realiza vizite în teritoriu de unde va culege informații cuprivire la respectarea SDL și a condițiilor impuse. Controlul implementării SDL-ului se va realiza și prin intermediul rapoartelor depuse la GAL de factorii responsabili cu implementarea proiectelor. Controlul se va concretiza în acțiuni de verificare a respectării planificării legate de implementarea strategiei de dezvoltare.  Se vor realiza vizite în teren în vederea verificării aspectelor de bază legate de proiect, și anume: demarea activităților de imlementare a proiectelor de către beneficiarii investițiilor; încadrarea în termenele prevăzute prin contractul de finanțare; respectarea graficului de implementare al proiectului; existența resurselor umane, financiare necesare implementării proiectelor.
Mecanismul de monitorizare pentru proiectele selectate de GAL: După finalizarea și afișarea Raportului de selecție final Managerul GAL și responsabilul monitorizare vor urmări îndeaproape parcursul fiecărui proiect selectat în GAL. Acest parcurs va începe de la momentul trimiterii proiectului la OJFIR și va continua cu solicitările de clarificări, depunerea acestora, semnarea Contractelor de finanțare, urmărirea stadiului procedurilor de achiziții, avizarea acestora, derularea și implementarea proiectelor, verificarea dosarelor de plăți și a rapoartelor de proges, verificarea recepțiilor dar și monitorizarea proiectelor până la controlul ex pos. Managerul GAL va solicita ca fiecare raport de progres să fie depus și la GAL.
Managerul de GAL va elabora și va supune spre aprobare Planul de Gestionare, Monitorizare, Evaluare și Control. Acest plan va descrie modalitatea concrete prin care se va realiza evaluarea SDL-ului.
 1. Sarcinile ce vor fi îndeplinite de GAL, în conformitate cu art. 34 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, sunt:
1. Consolidarea capacității liderilor locali relevanți de a dezvolta și implementa operațiunile, inclusiv promovarea capacităților lor de management al proiectelor;
2. Conceperea unei proceduri de selecție nediscriminatorii și transparente și a unor criterii obiective în ceea ce privește selectarea operațiunilor, care să evite conflictele de interese, care garantează că cel puțin 51% din voturile privind deciziile de selecție sunt exprimate de parteneri care nu au statut de autorități publice și permite selecția prin procedură scrisă;
3. Asigurarea, cu ocazia selecționarii operațiunilor, a coerenței cu strategia de dezvoltare locala plasată sub responsabilitatea comunității, prin acordarea de prioritate operațiunilor în funcție de contribuția adusă la atingerea obiectivelor și țintelor strategiei;
4. Pregătirea și publicarea de cereri de propuneri sau a unei proceduri permanente de depunere de proiecte, inclusiv definirea criteriilor de selecție;
5. Primirea și evaluarea cererilor de finanțare;
6. Primirea și verificarea conformității cererilor de plata depuse;
7. Selectarea operațiunilor, stabilirea cuantumului contribuției și prezentarea propunerilor către organismul responsabil pentru verificarea finală a eligibilității înainte de de aprobare;
8. Monitorizarea implementării strategiei de dezvoltare locala plasate sub responsabilitatea comunității și a operațiunilor sprijinite și efectuarea de activități specifice de evaluare în legatură cu strategia de dezvoltare locala;
9. Realizarea activitatii de animare  a teritoriului.
10. Realizarea Procedurii de selecție a proiectelor ce se vor depune în cadrul Strategiei de dezvoltare locală.
11.Verificarea conformității și eligibilității proiectelor depuse.
12.Verificarea cererilor de plată și depunerea acestora la OJFIR.
13. Realizarea monitorizării implementării proiectelor din cadrul strategiei.
9.4. Organizarea viitorului GAL: Structura de Conducere a Asociației Grupului de Acțiune Locală a fost întocmită și aprobată în conformitate cu Statutul Asociației și cu OG 26/2000 după cum este redată mai jos:(de pus la structura organizatorica!!!)
 1. ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚIILOR are în componență membri ai asociației. Aceasta este un organ deliberativ, ce adoptă decizii cu votul majorității membrilor 50% +1. Adunearea generală alege președintele, Comitetul director, Cenzorul  și Comitetul de selecție.
 2. PRESEDINTELE asigură conducerea Asociatiei. Acesta are în coordonare Consiliul director, Cenzorul si Managerul GAL. Președintele este responsabilul legal al Grupului de Acțiune Locală în relația cu finanțatorul și organismele intermediare CRFIR, OJFIR, CDRJ. El este ajutat și consiliat în toată activitatea sa de catre Manager GAL impreună cu echipa acestuia de experți. În cazul în care președintele lipsește, atribuțiile acestuia sunt preluate de catre vice-președinte.
 3.  CONSILIUL DIRECTOR este, alături de Președintele GAL, organul de conducere executivă al asociației.   Comitetul director este format din Președinte, Vicepreședinte, 2 Membrii  și Sectretar. Comitetul director va avea principal atribuție de angajare a personalului contractual ce va implementa Strategia de Dezvoltare Locală
 4. COMITETUL DE SELECTIE este numit de catre Adunarea Generala a Asociațiilor și Consiliul Director la propunerea Managerului GAL in conformitate cu prevederile Strategiei de Dezvoltare Locala și Art. 34 din Reg UE nr. 1303/2013. Comitetul de selecție își va desfășura activitatea cu sprijinul logistic al Managerului GAL cu respectarea întocmai a Strategiei de Dezvoltare Locala, a Procedurilor de selecție și a fișelor măsurilor din SDL. Comitetul de selecție este organ deliberativ având în componență un număr impar de membrii, respectiv de minim 7 membrii.
 5. COMISIA DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR este numită de catre Adunarea Generala a Asociațiilor și Consiliul Director in conformitate cu prevederile Strategiei de Dezvoltare Locala și Art. 34 din Reg UE nr. 1303/2013. Comisia de Soluționare a Contestațiilor își va desfășura activitatea cu sprijinul logistic al Managerului GAL cu respectarea întocmai a Strategiei de Dezvoltare Locală, a Procedurilor de selecție și a fișelor măsurilor din SDL. Comisia de Soluționare a Contestațiilor este organ deliberativ având în componență un număr impar de membrii, respectiv de minim 7 membrii și diferit față de membrii Comitetului de Selecție.
 6. CENZORUL  este numit de Adunarea Generală  și îndeplinește atribuțiile financiare în fața Adunării Generale a Asociaților. Cenzorul prezintă Adunării Generale rapoartele anuale cu privire la situația financiară a asociației.
Managerul de GAL va elabora și va supune spre aprobare Planul de Gestionare, Monitorizare, Evaluare și Control. Acest plan va descrie modalitatea concrete prin care se va realiza evaluarea SDL-ului.
CAPITOLUL X. PLANUL DE FINANȚARE AL STRATEGIEI
 
Suma publică totală alocată pentru Strategia de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune Locală Dobrogea Verde este de 1.121.584 euro.
Planul de finanțare al Strategiei de Dezvoltare Locală este constituit din Componenta A și Componenta B, iar modul de calcul este redat mai jos:
 1. Componenta A – Valoarea aferentă teritoriului și populației acoperite de parteneriat, respectiv 19,84 Euro/locuitor și 985,37 Euro/km².
 
Populația teritoriului Dobrogea Verde este de 32.373 locuitori. Valoarea aferentă populației acoperite de parteneriat, este de 642.280 euro (19,84 Euro x 32373 = 642.280 Euro);
 
Suprafața teritoriului Dobrogea Verde este de 486,42 km², valoarea aferentă teritoriului fiind de 479.303,67 euro (985,37 Euro x 486,42 = 479.303,67 Euro); Astfel, valoarea totală a componentei A este de 1.121.584 Euro (642.280 + 479.303,67 = 1.121.584 Euro).
În urma analizei diagnostic, a analizei SWOT și a indicatorilor de rezultat stabiliți, s-au definit prioritățile direct conectate cu necesitățile identificate pe întregul teritoriu al Grupului de Acțiune Locală Dobrogea Verde, redate în cele ce urmează:
 
P1: Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură și zonele rurale - Contribuția publică nerambursabilă: 15.000 euro.
M1 „Formare profesională în domeniul agricol”
 
P2: Creșterea viabilității fermelor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor - Contribuția publică nerambursabilă: 80.000  euro.
 1. 1. „Îmbunătățirea performanțelor economice a fermelor prin realizarea de investiții în active fizice
 2. 2.2. „Creşterea competitivităţii sectorului agricol prin facilitarea accesului unor fermieri calificați și a reînnoirii generațiilor”
 
P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale - Contribuția publică nerambursabilă: 802.284 euro.
M4.1. „Dezvoltarea activităților non-agricole în teritoriul GAL”
M4.2. „Facilitarea accesului la servicii sociale îmbunătățite”
M4.3. „Creșterea gradului de furnizare a serviciilor către minoritățile din teritoriu”
 1. .4. „Dezvoltarea locală a satelor din cadrul Grupului de Acțiune Locală Dobrogea Verde
În ceea ce privește costurile de funcționare și de animare, pentru acestea se va aloca un procent de 20% din costurile publice totale, reprezentând 224.300 de Euro.
 
Componenta B – Valoarea aferentă nivelului de calitate obținut se va calcula în urma procesului de evaluare și selecție.
 
CAPITOLUL XI. PROCEDURA DE EVALUARE ȘI SELECȚIE
A PROIECTELOR DEPUSE ÎN CADRUL SDL
 
Componenţa Comitetului de Selecţie a fost stabilită de Adunarea Generală a Asociației și de către Consiliul Director în conformitate cu prevederile SDL și art.34 din reg ue nr. 1303/2013.
Selecţia proiectelor se va realiza prin aplicarea regulii „dublului cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, va fi necesar ca în momentul selecţiei să fie prezenţi cel puţin 50% din parteneri, din care peste 50% să fie din mediul privat şi societate civilă. Comitetul de selecție a proiectelor are următoarele principale obligații: păstrează confidențialitate datelor și informațiilor la care au acces; respectă principiul imparțialității în adoptarea deciziilor; promovează efectiv și eficient  programele de finanțare exitente; primește de la experții și responsabilii cu evaluarea rapoartele aferente fiecărui  proiect depus în cadrul Grupului de Acțiune Locală; verifică personal proiectele depuse, împreună cu rapoartele specialiștilor în evaluare; solicit clarificări în conformitate cu solicitările experților dar și conform  constatărilor proprii; efectuează evaluarea proiectelor depuse și verifică conformitatea cu Strategia de Dezvoltare Locală;verifică punctajul fiecărui proiect în conformitate cu fișă măsurii, Ghidul solicitantului și Strategia de Dezvoltare Locală; analizează raportul de selecție și ia decizia cu privire la proiectele ce vor fi finanțate în cadrul strategiei de dezvoltare locală;întocmește rapoarte cu privire la stadiul de implementare al strategiei de dezvoltare locală ce sunt înaintate Adunării Generale a Asociaților.
Componența Comisiei de Soluționare a Contestațiilor:
Comisia de soluționare a contestațiilor are următoarele obligații: păstrează confidențialitate datelor și informațiilor;respectă principiul imparțialității în adoptarea deciziilor;menținerea obiectivismului în adoptarea deciziilor;sintetizarea deciziilor adoptate în procese verbale/rapoarte; soluționează contestațiile la Raportul intermediar de selecție;solicită clarificări cu privire la aspectele contestate. Primirea și evaluarea proiectelor: Ulterior realizării activităților de animare la nivelul teritoriului Dobrogea Verde, se va proceda la lansarea apelurilor de selecție. Publicitatea aferentă apelurilor de selecție se va realiza prin afișarea la Primării, sediile CRFIR, OJFIR, CDRJ precum și prin publicarea pe site-ul GAL. Afișarea va conține programul de funcționare și locul unde se vor depune proiectele. Primirea proiectelor se va realiza de către responsabilul cu evaluarea sau de către Manager GAL. Evaluarea conformitații și eligibilității se va realiza de către angajații GAL împreună cu experții externalizați. Procedura de evaluare și selecție:În primă fază, se vor verifica criteriile de conformitate stabilite în cadrul apelului de proiecte și documentele solicitate. Rezultatul în urma acestei activități este Fișa de conformitate a proiectului sau Solicitare de informații suplimentare.Ulterior verificării conformității,personalul tehnic din cadrul Gal-ului va efectua vizita pe teren. Rezultatul, în urma acestei activități, este Fișa de verificare a conformității la vizita pe teren sau Solicitare de informații suplimentare. Se va emite aviz favorabil sau nefavorabil pentru fiecare solicitare de finanțare, iar cele care primesc aviz favorabil sunt evaluate de catre Comitetul de Selectie Gal. După finalizarea evaluării,Comitetul de selecție va elibera un document pentru fiecare măsura care va cuprinde punctajele proiectelor depuse. Selecția proiectelor și Rapoartele de selecție:Punctajele vor fi stabilite conform criteriilor de selecție. În urma evaluării proiectelor de catre Comitetul de selecție al Gal, Managerul GAL împreună cu expertul va emite notificarea privind selecția/respingerea proiectului. In această etapă se va emite Raportul de selecție intermediar. În cazul în care se vor primii contestații pentru proiectele respinse, se va parcurge etapele de convocare a Comisiei de Soluționare a Contestațiilor și se vor analiza motivele constestate. Rezultatul în urma întrunirii acestei comisii va fi raportul de evaluare a contestațiilor,Raportul de Selecție Final și Notificările de transmitere a răspunsurilor la contestații.Lista proiectelor aprobate și raportul de selecție final se transmite către AFIR.
 
CAPITOLUL XII. DESCRIEREA MECANISMELOR DE EVITARE A POSIBILELOR CONFLICTE DE INTERESE CONFORM LEGISLAȚIEI NAȚIONALE
 
Conflictul de interese este semnalat, așa cum se menționează la art. 70 din Legea nr.161/2003, atunci când membrul fondator sau un angajat al Grupului de Acțiune Locală are un interes personal care influenţează îndeplinirea atribuţiilor sale cu obiectivitate. În vederea respectării principiilor ce stau la baza prevenirii conflictului de interese (supremația interesului public, integritatea, imparțialitatea, transparența decizională) prevăzute la art. 71 din Legea nr. 161/2003 se aplică la nivelul Grupului de Acțiune Locală  Dobrogea Verde următoarele reguli:
 1. în conformitate cu art. 10, alin. (1) din OUG nr. 66/2011, atât persoanele fizice cât și cele juridice care participă în procesul de verificare sau evalu­are a proiectelor depuse spre finanțare nu pot fi solicitanţi şi nu vor acorda servicii de con­sultanţă unui solicitant. În caz de abateri de la regulă, solicitantul va fi exclus din procedura de selecţie.
 2. în situația în care  se depune un proiect spre selectare aparținând unuia din membrii Comitetului de  Selecție, Comisiei de soluționare a contestațiilor, a unuia dintre angajații grupului de acțiune locală implicați în evaluarea  proiectelor, sau afini ai acestora sau a unei entități juridice în care peroana în cauză are  implicații/interese, respectiva persoană nu va participa la procesul de verificare și evaluare și nici nu va avea drept de vot. Totodată, aceasta nu va participa la întâlnirea comitetului respectiv pentru sesiunea de selecție/contestație în cauză.
 3. personalul din cadrul Grupului de Acțiune Locală nu acordă consultanță beneficiarilor proiectelor.
 4. natura oricărei legături între un membru al comitetului de selecţie şi un proiect sau oricare solicitant se va consemna într-un registru al intereselor membrilor Grupului de Acțiune Locală.
 5. personalul implicat în evaluarea și selecția proiectelor, membri ai  Comitetului de Selecție, ai Comisiei de Soluționare a Contestațiilor sau angajații Grupului de Acțiune Locală implicați în  procesul de evaluare, au obligația de a completa o Declaratie  privind evitarea conflictului de interese, cu respectarea prevederilor art. 10 și 11 din Ordonanţa de urgenţă nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora.
 6. fiecare dintre persoanele menționate anterior, au obligația de a solicita imediat înlocuirea lor în momentul în care constată apariția unei situații de conflict de interese. În acest sens, în momentul angajării, fiecare persoană din cadrul Grupului de Acțiune Locală semnează o declaraţie de angajament, conform căreia se obligă să semnaleze orice situaţie de conflict de interese şi să solicite înlocuirea sa imediat ce se constată situaţia de conflict de interese.
 7. în cazul în care regulile de evitare a conflictului de interese nu sunt respectate, proiectul devine neeligibil, iar în situația în care acest aspect este identificat ulterior obținerii finanțării și efectuării plății se va proceda la recuperarea sumelor în conformitate cu legislația în vigoare și contractul de finanțare.