off-canvas goes here
Structura organizatorica

Structura de Conducere a Asociației Grupului de Acțiune Locală a fost întocmită și aprobată în conformitate cu Statutul Asociației și cu OG 26/2000 după cum este redată mai jos:


 

  • ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚIILOR are în componență membri ai asociației. Aceasta este un organ deliberativ, ce adoptă decizii cu votul majorității membrilor 50% +1. Adunearea generală alege președintele, Comitetul director, Cenzorul  și Comitetul de selecție.
  • PRESEDINTELE asigură conducerea Asociatiei. Acesta are în coordonare Consiliul director, Cenzorul si Managerul GAL. Președintele este responsabilul legal al Grupului de Acțiune Locală în relația cu finanțatorul și organismele intermediare CRFIR, OJFIR, CDRJ. El este ajutat și consiliat în toată activitatea sa de catre Manager GAL impreună cu echipa acestuia de experți. În cazul în care președintele lipsește, atribuțiile acestuia sunt preluate de catre vice-președinte.
  •  CONSILIUL DIRECTOR este, alături de Președintele GAL, organul de conducere executivă al asociației.   Comitetul director este format din Președinte, Vicepreședinte, 2 Membrii  și Sectretar. Comitetul director va avea principal atribuție de angajare a personalului contractual ce va implementa Strategia de Dezvoltare Locală
  • COMITETUL DE SELECTIE este numit de catre Adunarea Generala a Asociațiilor și Consiliul Director la propunerea Managerului GAL in conformitate cu prevederile Strategiei de Dezvoltare Locala și Art. 34 din Reg UE nr. 1303/2013. Comitetul de selecție își va desfășura activitatea cu sprijinul logistic al Managerului GAL cu respectarea întocmai a Strategiei de Dezvoltare Locala, a Procedurilor de selecție și a fișelor măsurilor din SDL. Comitetul de selecție este organ deliberativ având în componență un număr impar de membrii, respectiv de minim 7 membrii.
  • COMISIA DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR este numită de catre Adunarea Generala a Asociațiilor și Consiliul Director in conformitate cu prevederile Strategiei de Dezvoltare Locala și Art. 34 din Reg UE nr. 1303/2013. Comisia de Soluționare a Contestațiilor își va desfășura activitatea cu sprijinul logistic al Managerului GAL cu respectarea întocmai a Strategiei de Dezvoltare Locală, a Procedurilor de selecție și a fișelor măsurilor din SDL. Comisia de Soluționare a Contestațiilor este organ deliberativ având în componență un număr impar de membrii, respectiv de minim 7 membrii și diferit față de membrii Comitetului de Selecție.
  • CENZORUL  este numit de Adunarea Generală  și îndeplinește atribuțiile financiare în fața Adunării Generale a Asociaților. Cenzorul prezintă Adunării Generale rapoartele anuale cu privire la situația financiară a asociației.

Managerul de GAL va elabora și va supune spre aprobare Planul de Gestionare, Monitorizare, Evaluare și Control. Acest plan va descrie modalitatea concrete prin care se va realiza evaluarea SDL-ului.